Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Δ.Π.Χ.Α. – Ε.Λ.Π. στην Πράξη – 5η Έκδοση 2017

24.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-18-3
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Δ.Π.Χ.Α. – Ε.Λ.Π. στην Πράξη
  • Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • Νομικό πλαίσιο για τη Συλλειτουργία των Δ.Λ.Π. – Ε.Λ.Π.
  • Αναβαλλόμενοι Φόροι ως Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
  • Εύλογη και Ανακτήσιμη Αξία – Απομείωση Παγίων
  • Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται με τα Ε.Λ.Π.
  • Ανάλυση των Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη
  • Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π.
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)