Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης των Ε. Λ. Π. στην Πράξη – 11η Έκδοση 2020

26.50

(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

ISBN: 978-960-9781-29-9
Δείτε τα Περιεχόμενα του Βιβλίου
Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
11η έκδοση 2020
  • Αυτοπαραδόσεις – Δείγματα – Δώρα – Ιδιοχρησιμοποιήσεις
  • Λογιστικές εφαρμογές στην πράξη με 100 παραδείγματα
  • Προβλέψεις εμετάλλευσης – Συνναλαγματικές διαφορές
  • Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου – Αποσβέσεις – Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.
  • Αποτελέσματα χρήσης – Αμοιβές Δ.Σ. Α.Ε. και διαχειριστών Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.
  • Φορολογική αναγώριση εσόδων – εξόδων – Αποθεματικά
  • Αντιστοίχηση Λογαριασμών Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π.
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2020
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)